ianuarie 29, 2023

Primăria Municipiului Zalău a scos la concurs funcția contractuală de director a Sport Club Municipal (SCM) Zalău, funcție ocupată în prezent de Doru Marcel Țârle.

Potrivit anunțului de concurs, dosarele de înscriere se pot depune până la data de 18 mai 2022, ora 16.00, iar selecția dosarelor se va face până la 23 mai 2022. Candidații declarați admiși după etapa selecției dosarelor vor susține proba scrisă la data de 31 mai 2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Zalău. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
”Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 18.05.2022 ora 16:00, la Serviciul
resurse umane, salarizare, camera 30 din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 23.05.2022; proba scrisă va avea loc în data de 31.05.2022, ora 10:00; interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Zalău în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului”, arată anunțul public de organizare a concursului.

Sport Club Municipal Zalău cuprinde secțiile fotbal, volei, judo și karate, având aproximativ 220 de sportivi legitimați. Actualul director, Doru Țârle, este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj și, cel mai probabil, va candida pentru funcție.

Care sunt condițiile înscrierii la concurs


Cei care vor să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de director al SCM Zalău trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale și specifice. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă reclementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice, aprobate de consilierii locali prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 29 iulie 2021, sunt: să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice; Ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă – Ştiinţe economice sau Ştiinţe inginereşti. Să aibă o vechime în muncă și în specialitatea studiilor necesare de minimum 5 ani.
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului la Serviciul resurse umane, salarizare şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ţa luliu Maniu nr. 3, Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30, telefon 0260-610550, interior 162, iar bibliografia şi actele necesare pentru înscriere la concurs sunt afişate la sediul şi pe pagina de internet a primăriei – www.zalausj.ro.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut