Primăria Orașului Cehu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier, Clasa I, Grad debutant, la Compartiment Registrul agricol, informează Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dosarele de candidatură se pot depune până la data de 3 iulie 2024, iar proba scrisă a concursului este programată pentru data de 17 iulie 2024, ora 12:00. Candidații care se pot înscrie la concurs au nevoie de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, Ştiinţe juridice, Ştiinţe administrative, Ştiinţe economice. Candidații trebuie să aibă cunoştinţe de operare/programare pe calculator –nivel mediu – dovedită cu documente care să ateste deţinerea acestora în condiţiile legii. Nu se cere vechime în specialitatea studiilor, iar programul de muncă pentru cel/ cea care va promova concursul va fi de 8 ore/zi – 40 de ore/săptămână.

Atribuţii stabilite în fişa postului pentru viitorul consilier la Registru agricol sunt: Întocmirea şi conducerea registrelor agricole conform O.G. nr. 28/2008, colaborează cu compartimentul Taxe si Impozite locale în vederea actualizării datelor pentru fiecare gospodărie înregistrată în registrul agricol, întocmeşte rapoarte statistice la termenele stabilite pe care le transmite la Direcţia Judeţeană de Statistică, întocmeşte şi actualizează evidenţa crescătorilor de animale pe raza orașului Cehu Silvaniei, eliberează şi avizează Atestate de producător; urmăreşte organizarea, administrarea, exploatarea şi gestionarea de către concesionar sau chiriaş, a pajiştilor permanente din extravilanul localităţii şi participă la recepţia lucrărilor efectuate pe acestea; eliberează adeverinţe după înscrisurile oficiale (registru agricol); participă la ședintele Comisiei de fond funciar Cehu Silvaniei ori de câte ori este nevoie pentru clarificarea unor situații; asigură secretariatul comisiei de atribuire directă a suprafeţelor de păşune proprietate privată a oraşului Cehu Silvaniei; execută lucrări de specialitate dispuse de conducerea Primăriei, asigură şi participă la aplicarea prevederilor Legii fondului funciar; participă la întocmirea documentaţiilor necesare constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole; ia măsuri, potrivit Legii, în ceea ce priveşte evidenţa şi folosirea raţională a terenurilor agricole aparţinând producătorilor privaţi şi a terenurilor din administrarea C.L.; urmăreşte modul de folosire a păşunii concesionată către Asociaţiile crescătorilor de animale Cehu Silvaniei; participă la preluarea lucrărilor efectuate de către Asociaţiile crescătorilor de animale Cehu Silvaniei; controlează şi determină aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la creşterea, exploatarea animaleor, folosirea raţională şi eficientă a culturilor furajere, a suprafeţelor de păşuni şi pajisti naturale; organizează şi întocmeşte baza de date computerizată a biroului, prezintă la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea biroului; asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează; rezolvă corespondenţa privind activitatea biroului în conformitate cu legislaţia în vigoare; respectă disciplina în muncă, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, legile, H.C.L. Cehu Silvaniei și Dispozițiile Primarului; întocmeşte dosare privind vânzarea terenurilor agricole extravilane şi aplică prevederile Legii 17/2014; afişează oferte de vânzare teren atât la sediul Primăriei Oraşului Cehu Sivaniei cât şi pe pagina de internet a instituţiei; îndeplinește și alte atribuții date de conducerea administrației publice locale.