Partidul Național Liberal a lansat o platformă interactivă de consultare online pentru noile legi ale educației. Orice persoană interesată poate accesa www.legile-educatiei.pnl.ro pentru a-și spune părerea despre fiecare măsură în parte.

„Avem acum șansa de a reconstrui sistemul de învățământ pe principii solide, sănătoase, în acord cu problemele și nevoile celor direct implicați, în acord cu vremurile pe care le trăim și caracteristicile sistemelor de educație din Europa, în acord cu nevoia României de a avea generații de tineri bine pregătiți. Împreună, așezăm bazele unei școli mai bune, mai performante!”, este mesajul transmis de PNL.

Potrivit liberalilor, peste 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit să ducă educația din România la un nou nivel – mai eficientă, mai accesibilă, mai flexibilă, mai incluzivă, mai bine pliată pe cerințele pieței, dar și pe nevoile elevilor, studenților, ale părinților și profesorilor.

Se vrea reformă autentică în sistemul educațional

Potrivit noilor legi, educația timpurie devine un sistem integrat format din învățământul ante-preșcolar (3 luni-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. În localitățile în care nu există creșe, grădinițe sau centre de zi, se vor putea dezvolta servicii de educație timpurie complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniță comunitară, care vor funcționa ca structuri ale unităților de învățământ și centrelor de zi din localități limitrofe.

La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea va fi emisă în baza unei evaluări specifice, care se va comunica și elevului și părinților acestuia. La elaborarea recomandării, vor fi consultate și cadrele didactice de la clasă. Aceasta are un caracter orientativ în stabilirea opțiunilor celor mai potrivite profilului fiecărui elev și se include în portofoliul educațional.

Portofoliul personal educațional cuprinde catalogul electronic, evaluări de profil și recomandări de recuperare, diplomele, certificatele sau alte înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare. Acesta se va construi începând cu grupa mijlocie din grădiniță și este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar. 

Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național vor putea organiza concurs de admitere în clasa a IX-a învățământ liceal, pentru cel mult 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se vor ocupa prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.

Noua organizare a liceelor va permite direcționarea mai atent structurată către un parcurs profesional ulterior, în locul unor direcții vagi cu prea puține elemente distinctive. Ca noutate, apare posibilitatea transferului între cele trei filiere (filiera teoretică, filiera vocațională, filiera profesională) care va permite schimbarea parcursului educațional în funcție de evoluția elevului. Transferul se va face în baza unor examene, care vor permite inclusiv schimbarea anului de studiu.

Examenul național de bacalaureat va consta în susținerea unei probe scrise, comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane, două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, o probă scrisă la Limba și literatura maternă, probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului.

O serie de noutăți în învățământ, cu aplicare din această toamnă

Din septembrie 2022, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, tezele nu mai sunt obligatorii, mediile se încheie o dată pe an, semestrele dispar și apar modulele, iar vacanțele vor fi mai dese.

Numărul de calificative sau note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de numărul de ore la materia respectivă. La fiecare disciplină numărul de calificative ori note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Dacă elevii au, de exemplu, două ore de Istorie pe săptămână, ei vor avea cel puțin 5 note într-un an la această disciplină.

Elevii vor avea cel puțin două evaluări scrise într-un an școlar, față cel puțin o evaluare scrisă pe semestru.

O altă noutate e faptul că la fiecare materie se va încheia anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, a mediilor anuale de la toate disciplinele, din toate modulele, şi de la purtare. Anterior se calcula ca medie aritmetică, fără rotunjire.

Totodată, dispar toate dispozițiile referitoare la exmatricularea elevilor. Această sancțiune este pur și simplu eliminată, “având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”.

Noul regulament limitează și posibilitatea trasferului elevilor de clasa a IX-a, acesta urmând a fi posibil doar din considerente medicale.

Sunt eliminate orice dispoziții și trimiteri care ar da posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor și se instituie o comisie de mentorat didactic şi formare în cariera didactică în fiecare şcoală.