Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare, incluzând toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese, putând fi asociată cu o gamă variată de produse și servicii din sfera finanțelor și a investițiilor.

Investițiile presupun așteptarea din partea investitorului a unei multiplicări a sumelor (prin dobânzi, dividende, diferențe de prețuri etc.), spre deosebire de economisirea lor, care reprezintă doar păstrarea banilor.

Piața de capital reprezintă, de fapt, modalitatea în care economia și companiile își obțin, direct de la investitori, finanțarea dorită pentru dezvoltare, returnând în schimb banii așteptați de aceștia. În acest sens, piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (de exemplu, societățile de servicii de investiții financiare, emitenții etc.), operațiunile (de exemplu, serviciile de investiții financiare, ofertele publice etc.), precum și organismele de plasament colectiv (de exemplu, fondurile de investiții) stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a modalităților în care se realizează investițiile în instrumente financiare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este autoritatea națională de reglementare și supraveghere a pieței de capital autohtone.

Piața de capital, ca loc în care se întâlnește cererea și oferta de capital, cuprinde piața primară și piața secundară. Piața primară reprezintă acel segment al pieţei de capital în care sunt puse la dispoziția investitorilor noile emisiuni de instrumente financiare. Societățile comerciale, guvernul sau instituțiile din sectorul public, în calitate de emitent de instrumente financiare, pot obține finanțare prin vânzarea de noi instrumente financiare. Piața secundară reprezintă piața în care se tranzacţionează instrumentele financiare deja emise. Produsele oferite/tranzacționate în cadrul pieței de capital se numesc instrumente financiare. Poți cumpăra aceste produse în scopul obținerii de profituri viitoare. Trebuie să ai în vedere că aceste profituri viitoare sunt incerte și depind, însă, de o serie de factori denumiți factori de risc. Instrumentele financiare sunt reprezentate de diverse forme de dețineri ce pot fi tranzacționate cu ușurinţă pe piața de capital, de exemplu: valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni etc), titluri de stat, instrumente financiare derivate (contracte futures și opțiuni), unități de fond și produse structurate.

Ce trebuie să faci dacă vrei să investești pe piața de capital

Dacă dorești să investești pe piața de capital trebuie să contactezi un intermediar (societate de servicii de investiții financiare – SSIF sau instituție de credit) sau o societate de administrare a investiilor (SAI). Societatea de servicii de investiţii financiare va cumpăra şi/sau va vinde instrumente financiare în numele și pe contul tău. Înainte de a alege un intermediar, verifică întotdeauna ca acesta să fie înscris în Registrul instrumentelor și investițiilor financiare. Prin acest demers simplu, te vei putea asigura că intermediarul pe care îl alegi este autorizat să furnizeze pe teritoriul României serviciile de investitii financiare pe care le-ai solicitat. Intermediarii sunt persoane juridice autorizate de ASF sau de autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a te ajuta pe durata întregului proces investițional și de a încheia tranzacții pe contul tău cu diverse instrumente.

În particular, SSIF-urile sunt autorizate să preia și să transmită ordine în numele investitorilor, să execute aceste ordine în contul investitorilor și să administreze portofolii de investiții în conformitate cu mandatele acordate de clienți pe bază discreționară. Prin personalul specializat, SSIF-urile îți pot oferi consultanță pentru investiţii cu privire la instrumentele financiare și îți pot acorda, în anumite condiții, împrumuturi pentru a permite realizarea de tranzacţii cu instrumente financiare. Mai mult, personalul specializat trebuie să fie autorizat să desfăşoare aceste operaţiuni și este supravegheat în consecință de ASF. În executarea ordinelor clienților, SSIF va lua toate măsurile necesare pentru a obține cele mai bune rezultate pentru client, luând în considerare prețul, costurile, durata de timp, oportunitatea executării și decontării, volumul, natura și orice alte elemente relevante în executarea ordinelor. Cu toate acestea, în momentul în care există un ordin clar de vânzare sau cumpărare din partea ta, SSIF va executa acest ordin aşa cum a fost formulat.

Principiile de bază pe care societățile de servicii de investiţii financiare trebuie să le respecte în relația cu clientul sunt: să acționeze în mod onest, corect şi profesional în concordanţă cu cele mai bune interese ale clientului, inclusiv prin asigurarea celei mai bune execuţii a ordinelor acestuia, să ofere informații adecvate, cuprinzătoare, corecte, clare și care nu induc în eroare, să ofere servicii care să ţină cont de caracteristicile fiecărui investitor.

Sfaturi pentru investitori

În cazul în care decizi să investeşti în instrumente financiare, cheltuiește doar acele sume care nu îți sunt necesare plăților unor obligații pe termen scurt!

Asigură-te că înţelegi oportunităţile de investiţii disponibile.

Cântărește deciziile pe care urmează să le iei, atât cât consideri că este necesar. În final, responsabilitatea pentru deciziile de investiţie luate îţi aparţine în întregime.

Nu te lăsa impresionat de profiturile promise.

Fii în permanenţă atent la ce ţi se oferă, mai ales în cazurile în care serviciile îţi sunt oferite prin telefon, e-mail sau Internet.

Pentru a fi un investitor rațional trebuie să fii informat!

Elimină pe cât posibil emoția din decizia de investire.

A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit. Fiecare persoană își asumă riscul în funcție de toleranța individuală față de acesta. Nu există o formulă universală de investiție și nu există instrument financiar fără risc!

Drepturile acționarilor

Vânzarea acțiunilor deținute poate fi realizată oricând investitorul consideră oportun, dacă nu există o dispoziție specială care să împiedice acest transfer. De asemenea, dacă societatea îşi mută sediul în străinătate, îşi schimbă forma sau obiectul de activitate, fuzionează sau se divizează, acţionarii care nu au votat în favoarea acestor schimbări în cadrul AGA au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea de către societate a acțiunilor deținute într-un interval de maxim 30 de zile de la publicarea hotărârii AGA în Monitorul Oficial.

Dividendul este cota-parte din profitul societăţii care se distribuie fiecărui acționar existent la data de referință pentru AGA, proporțional cu deținerile sale şi dacă AGA a hotărât utilizarea profitului pentru plata dividendelor. Dividendele se acordă o singură dată pe an, deoarece ele sunt plătite din profitul realizat de societate. Dacă societatea nu a înregistrat profit, atunci nu se pot acorda dividende. Termenul maxim în care se vor plăti dividendele nu poate fi mai mare de 6 luni de la data desfăşurării AGA la care au fost aprobate situaţiile financiare anuale.

Acţionarii societăţii care deţin cel puţin 5% din capitalul social al societăţii, individual sau împreună, pot solicita convocarea AGA. La cererea acţionarilor, Consiliul de administraţie convoacă AGA. Această procedură este deosebit de importantă pentru micii acţionari, care astfel pot supune votului AGA anumite propuneri.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societăţii. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.  Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

Toți acționarii au atât dreptul de a participa la AGA. Dacă nu îți exerciți acest drept, nu poți participa la adoptarea unei decizii de care, în final, depinde rentabilitatea investiției tale în acele acțiuni. Poți participa la AGA atât fizic, dar şi votând prin împuternicit sau prin corespondență. Împreună cu acest drept, ai şi dreptul de a alege și de a fi ales în structurile de conducere ale societății.

Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.  În cazul societăţilor în care au fost desemnaţi auditori interni, potrivit legii, orice acţionar are dreptul să reclame acestora faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere.

sursa informațiilor: studiifinanciare.ro