Încep emoțiile examenului de Titularizare în învățământ, ediția 2022

Ministerul Educației a publicat la începutul acestei săptămâni listele cu posturi disponibile la concursul de Titularizare 2022. Proba scrisă este organizată la data de 13 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate la 27 iulie.

Tot în această săptămână a debutat și desfășurarea etapelor de mobilitate pentru cadrele didactice.

Potrivit calendarului, în perioada 21 februarie – 11 martie are loc completarea de normă și transferul prin restrângere de activitate (pentru titulari); din 14 martie până în 21 martie e programată ocuparea pe viabilitatea postului: pretransferul se poate face în perioada 22 martie – 12 aprilie; continuitate pentru cei cu media peste 7, candidați cu Definitivat sau înscriși la Definitivat: 4 aprilie – 5 mai, iar concursul de Titularizare propriu-zis se desfășoară în perioada 6 mai – 1 august.

Lista publicată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj cu posturile vacante sau rezervate la data de 21 februarie 2022 poate fi consultată AICI.

Lista finală a posturilor didactice va fi publicată în data de 6 mai.

Calendarul concursului  de Titularizare 2022

Până în 5 mai se va realiza transmiterea situaţiei la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

La data de 6 mai se face verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante /rezervate pentru concurs

În perioada 9-17 mai are loc înregistrarea, la IȘJ Sălaj sau la centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022.

În perioada 10-20 mai are loc verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană de organizare și desfășurare a concursului validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În perioada 6-8 iulie 2022 se validează înscrierile pentru absolvenții promoției 2022/ absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/ candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023.

În 23 mai: afișarea, la avizierul ISJ Sălaj a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; dar și a listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului /catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

În perioada 24 mai-30 iunie va avea loc organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe

În 4 iulie e programată afişarea rezultatelor la probele practice/orale și ale inspecțiilor speciale la clasă.

Proba scrisă a Titularizării 2022 are loc la data de 13 iulie, iar rezultatele vor fi comunicate la data de 19 iulie.

În zile de 19 și 20 iulie se pot înregistra contestațiile la sediul ISJ Sălaj care vor fi apoi transmise la centrele de evaluare. Contestațiile vor fi soluționate până în 26 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate la data de 27 iulie.

La data de 29 iulie este programată repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz, iar în 1 august va avea loc  ședința de repartizare, în ordine, a cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie; a cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie; cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; a cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz

Inspectoratul Școlar va reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la data de 2 august, iar până în data de 22 august vor fi emise și comunicate deciziile de repartizare pe post/ catedră.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *