Asistentul maternal trebuie să fie absolvent de liceu, cel puțin unul dintre membrii familiei să obțină venituri, nu se mai acceptă persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare și atestatul va fi valabil pe perioadă nedeterminată, în loc de 3 ani, cum este în prezent, conform proiectului ordonanței care stabilește noile condiții de obținere a atestatului de asistent maternal, nerevizuite de peste 20 de ani, procedura de atestare și statutul asistentului maternal, pus în consultare publică pe 17 iunie, de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Motivele schimbării legislative din nota de fundamentare: Rețeaua de asistență maternală este înalt feminizată, îmbătrânită, cu un nivel mediu-scăzut de educație și fără experiență de lucru cu copiii cu dizabilități

Ce este asistentul maternal, conform proiectului 

„Asistentul maternal este persoana fizică, atestată în condițiile prezentei ordonanțe, angajată a direcției generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care asigură la domiciliul său creșterea și îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii de protecție specială a plasamentului, a plasamentului în regim de urgență pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi sau, după caz, în perioada de respiro a unui alt asistent maternal. 

Rețeaua de asistență maternală este înalt feminizată, îmbătrânită, cu un nivel mediu-scăzut de educație și fără experiență de lucru cu copiii cu dizabilități

„Rețeaua națională de asistență maternală este alcătuită din rețelele județene care diferă semnificativ în mai multe privințe. Astfel, rețeaua națională este un mix între rețele dezvoltate la începutul anilor 2000 şi rețele consolidate după 2011, între rețele extinse și rețetele mici, unele predominant urbane și altele rurale.

Dincolo de aceste diferențe, rețeaua de asistență maternală este înalt feminizată, îmbătrânită si cu un nivel mediu-scăzut de educație. În medie, experiența ca asistent maternal este de 11 ani, dar experiența de lucru cu copiii cu dizabilități, precum și cu grupurile de frați este redusă în rândul asistenților maternali.

Pe lângă experiența limitată, nici formarea de care beneficiază asistenții maternali nu este suficientă pentru a crea o masă critică de specializare în lucrul cu copiii.

Una dintre propunerile specialiștilor din sistemul de protecție specială pentru a creşte gradul de profesionalizare a actualei rețele de asistență maternală a fost impunerea unor condiționalități privind vârsta şi nivelul de educație pentru atestarea ca asistent maternal. 

Din aceste motive, după 21 de ani de implementare se impune reevaluarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal, așa cum sunt ele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, se precizează în nota de fundamentare. 

„Principalele elementele de noutate din proiectul de act normativ sunt:

  • introducerea condiției de studii pentru persoanele care vor să devină asistent maternal, respectiv absolvent de învățământ liceal;
  • introducerea condiției ca cel puțin unul dintre membrii familiei asistentului maternal să obțină venituri, exceptând solicitantul, dacă acesta locuieşte cu unul sau mai multi adulți;
  • limitarea desfăşurării activității de asistent maternal până la împlinirea vârstei standard de pensionare;
  • introducerea unor limite minime și maxime ale diferenței dintre vârsta asistentului maternal și copilul pe care acesta îl poate lua în plasament, în vederea asigurării premiselor de a fi corelate nevoile copilului cu abilitățile asistentului maternal;
  • extinderea valabilității atestatului asistentului maternal de la 3 ani, la perioadă nedeterminată.”
Condițiile necesare pentru a deveni asistent maternal

„Poate fi atestată ca asistent maternal persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

a) a împlinit vârsta de 21 de ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;

b) a absolvit învăţământul liceal;

c) prin comportamentul său în societate şi profilul psihologic prezintă garanții morale cu privire la creşterea, îngrijirea și educarea copiilor;

d) persoana și soţul/soţia prezintă disponibilități afective în relațiile cu copiii, confirmate în urma evaluării psihologice;

e) soţul/soţia şi copiii care au împlinit vârsta de 14 ani şi care au același domiciliu cu solicitantul își exprimă acordul cu privire la primirea în familie a unui copil/a unor copii;

f) are domiciliul într-o localitate cu acces la servicii educaționale, medicale pentru copilul/copiii pe care îi va primi în plasament şi, după caz, la servicii de abilitare/reabilitare pentru copilul cu dizabilități;

g) are drept de folosință asupra unei locuințe care acoperă in mod corespunzător necesităţile de preparare a hranei, de igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copilului/copiilor care urmează a fi primiți în plasament și pentru care se poate asigura un spaţiu individualizat de odihnă şi efectuare a temelor;

h) cel puţin unul dintre membrii adulți ai familiei realizează venituri, exceptând solicitantul, dacă acesta locuieşte cu unul sau mai mulți membri.

Prin proiectul de act normativ este stabilită procedura de evaluare și atestare a asistenților maternali şi sunt avute în vedere următoarele:

  • „stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească persoana care poate fi atestată ca asistent maternal;
  • reglementarea situațiilor în care o persoană nu poate fi asistent maternal;
  • stabilirea etapelor pe care trebuie să le parcurgă persoana care dorește să devină asistent maternal”.
Atestatul de asistent maternal se retrage în următoarele situații:

a) „când se constată faptul că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării atestatului;

b) când se constată faptul că asistentul maternal a ascuns informații sau a furnizat informații false cu ocazia realizării evaluării sau pe durata de valabilitate a atestatului;

c) când asistentul maternal refuza să colaboreze cu echipa de evaluare prevăzută la art. 11 alin.(1). Se consideră lipsă de colaborare inclusiv nedepunerea documentelor solicitate, precum si refuzul de participare la întâlnirile de evaluare sau la ședințele Comisiei pentru Protecția Copilului;

d) după trei refuzuri succesive de acceptare a propunerii de plasament al unui copil înaintate de direcție;

c) când se constată faptul că asistentul maternal nu susţine menţinerea legăturilor cu părinţii copilului, rudele acestuia sau alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament în condițiile prevăzute de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în condițiile stabilite prin programul de intervenție specifică;

f) când se constată faptul că asistentul maternal nu susține copilul declarat adoptabil în procesul de potrivire practică din cadrul procedurii adoptiei;

g) când asistentul maternal depune cererea privind eliberarea atestatului de adoptator/familie adoptatoare peste termenul prevăzut la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

h) când se constată că minorul aflat în plasament este victimă a abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență în familia asistentului maternal, indiferent dacă aceste acțiuni sau inactiuni sunt săvârşite de asistentul maternal sau de un alt membru cu care acesta locuieşte;

i) când se constată faptul că asistentul maternal intră în relaţii personale cu familia copilului, cu familii adoptatoare fără a anunța directia;

j) când se constată că asistentul maternal se deplasează împreună cu copilul/în afara localității de domiciliu pentru o perioadă mai mare de 3 zile, fără a înştiinţa direcția;

k) când asistentul maternal refuză nejustificat să participe la cursurile de formare continuă sau nu participă la acestea;

l) la cererea motivată a asistentului maternal.

În situaţia prevăzută la lit. h) conducerea direcției are obligația de a sesiza organele de cercetare penală.

Retragerea atestatului de asistent maternal atrage după sine încetarea contractului individual de muncă”, conform proiectului. 

Sursa edupedu.ro