Proprietarii de terenuri degradate sau poluate pot fi scutiti de plata impozitului

0
3

Proprietarii de terenuri de-gradate sau poluate, neincluse in perimetrul de ameliorare, vor fi scutiti de plata impozitului pe aceste suprafete, de anul viitor, potrivit prevederilor Legii nr. 262/2013. Conform acestei noi legi, care reglementeaza Codul Fiscal, consiliul local poate acorda scutire de plata impo-zitului pe teren, la solicitarea proprietarilor, cu conditia ca acestia sa obtina avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si al Ministerului Mediului. Scutirea de la plata impozi-tului pe teren se va aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost obtinute avizele fvorabile.
Pana acum, consiliul local putea acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, sau o reducere a acestora, numai in cazul producerii unei calamitati naturale.
Perimetrul de ameliorare, potrivit Codului Silvic, re-prezinta terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate de exemplu prin impadurire, a caror punere in valoare este necesara din punct de vedere al protectiei solului, al regimului apelor, al imbunatatirii conditiilor de mediu si al diversitatii biologice. Costurile pentru ameliorarea acestor suprafete vor fi suportate de Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului, din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. Conform articolului 88 din Legea Fondului Funciar, ^fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraselor, munici-piilor si judetelor, contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari, detinatorii terenurilor, locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institu-tiile, societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta, drumuri, po-duri, cai ferate, constructii si alte asemenea, care beneficieaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor^.
In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agri-cola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, din vina unor persoane fizice ori juridice, proprietarii, primaria, organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor rezultate in urma lucrarilor de refacere si de ameliorare a solului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here